PLANN ingenieurs voert binnen het werkveld Natuur en water projecten uit die te maken hebben met de landschappelijke inpassing van ontwikkelingsprojecten en de inpassing van specifieke onderdelen daarvan. We willen graag zuinig zijn op de historische en bestaande waarden van het landschap. En tegelijkertijd zien we de kansrijke ontwikkelmogelijkheden ervan. PLANN ingenieurs herkent en erkent de wens om te veranderen én te behouden. 

We hebben verstand van KRW oevers, ecologische verbindingszones, kade- en oeverwerken, waterbergingsgebieden en de ontwikkeling van natuur, stadsranden en platteland.

De producten die we daarbij bieden, zijn: haalbaarheidsstudies, onderzoeksrapporten, waterberging en -bufferingplannen, toetsen van flora- en faunawet, toetsen aan natuurbeschermingswet, ecologische verbindingszones, faunapassages, vergunning- en subsidieaanvragen, inrichtingsplannen en RAW-bestekken.

Werkzaamheden in het natuurgebied Wielsicht!

13 november 2023/door Marijke

Waterschapszorg

23 oktober 2023/door Marijke

Update “Herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân”

17 juli 2023/door Marijke

Bestrijding eikenprocessierups

3 april 2023/door Marijke

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2021-2024

30 november 2022/door Marijke

Binnemiede- en Weeshuispolder: een nieuwe kering tussen natuur en landbouw!

1 februari 2022/door S.J. Akkerman

Oevers en keringen Leeuwarden Zuid

14 oktober 2021/door S.J. Akkerman

Onderhoud bermen en watergangen gemeente Waadhoeke

9 september 2021/door S.J. Akkerman

Wetterskip Fryslân verhoogt de polderdijk langs de Ryptsjerksterfeart

9 maart 2021/door S.J. Akkerman

Invulling aan het watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolder

8 januari 2021/door S.J. Akkerman

Langs de Aldtsjerksterfeart zijn we weer minimaal 30 jaar veilig voor hoog water!

16 december 2020/door S.J. Akkerman

Waterschapszorg WDODelta

23 september 2020/door S.J. Akkerman

Feestelijke oplevering KRW-oevers Tsjonger

3 september 2020/door S.J. Akkerman

UPDATE: Oever- en kadeproject Leeuwarden Oost

25 augustus 2020/door S.J. Akkerman

Oever- en kadeproject Leeuwarden Oost

27 juni 2019/door S.J. Akkerman

KRW-oevers Tsjonger

27 juni 2019/door S.J. Akkerman

KRW-oevers Tsjonger

22 juni 2018/door S.J. Akkerman

Oever- en kadeproject Leeuwarden-Oost

21 juni 2018/door S.J. Akkerman

Baggerwerkzaamheden Oude Vaart en Linthorst Homankanaal

21 juni 2018/door S.J. Akkerman

Waterbouwkundige en cultuurtechnische projecten

14 juni 2017/door S.J. Akkerman

Oeverbescherming middels geotubes

14 juni 2017/door S.J. Akkerman

Herprofilering watergang De Egge, Zuidwolde

14 juni 2017/door S.J. Akkerman

Kade- en oeverproject De Tike

14 juni 2017/door S.J. Akkerman

Beplanting provinciale wegen

14 juni 2017/door S.J. Akkerman

Aanpassingen watersysteem: verruimen watergangen en vervangen kunstwerken

14 juni 2017/door S.J. Akkerman

Natuur & Water

23 maart 2017/door S.J. Akkerman