Project Beheerplan Zalkerbos

Het is de ambitie om voor de periode 2021 t/m 2027 voor het Overijsselse gedeelte van het Natura2000 gebied Rijntakken, de IJsseluiterwaarden, de doelen uit het vastgestelde beheerplan Rijntakken te realiseren. Met het maatregelenpakket wordt ingezet op het behoud en waar mogelijk herstel van de beschermde habitattypen en vogelrichtlijnsoorten. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) heeft, als bestuurlijk trekker van de Natura2000-ontwikkelopgave in de IJsseluiterwaarden, PLANN ingenieurs gevraagd haar te ondersteunen in dit proces.

Het gebied Zalkerbos is een Natura2000- deelproject en is onderdeel van het Natura2000 gebied Rijntakken en ligt in een bocht van de IJssel, vlakbij Zalk. Het Zalkerbos is één van de weinig overgebleven hardhout ooibossen in Nederland. Het bos bestaat voornamelijk uit iepen en essen die traditioneel als hakhout beheerd worden. In het Zalkerbos bevindt zich daarnaast een grote variëteit aan bijzondere flora en fauna.

Het doel van dit project is de natuurwaarde vergroten en het landschap terug te brengen naar de  natuurlijke staat die het gebied had rond 1865. Om dit te bereiken worden er grootschalige maatregelen getroffen. PLANN adviseurs heeft hiervoor een beheer- en inrichtingsmaatregelenplan met kaartmateriaal opgesteld. De maatregelen uit dit plan zijn verwoord in een RAW-bestek met tekeningen en bijlagen. Naast het ontwerpproces heeft PLANN ook het gehele vergunningentraject doorlopen. De voorbereidende werkzaamheden bevinden zich nu in de afrondende fase, waarna het werk wordt aanbesteed en de realisatie kan worden opgestart.