Oever- en kadeproject Leeuwarden Oost

,

Wetterskip Fryslân beheert ruim 3000 km waterkeringen langs de boezem. Deze zijn onder te verdelen in regionale waterkeringen en kade sluitende tracés. In het provinciaal waterhuishoudingsplan en het waterbeheerplan van Wetterskip Fryslân is opgenomen dat er elke zes jaar een veiligheidstoetsing van de regionale keringen aan de provinciale norm wordt uitgevoerd. Uit de hoogtetoets van 2014 blijkt op peildatum 1 januari 2018 nog een restopgave van ca. 325 km.

Na een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure waarbij 61 partijen de gelegenheid hebben gekregen in te schrijven zijn de werkzaamheden voor het gebied Leeuwarden Oost aan PLANN ingenieurs gegund. Het gebied is opgedeeld in 10 deelgebieden en per deelgebieden heeft PLANN ingenieurs in de zomer van 2018 de opdracht gekregen de daadwerkelijke scope van het project te bepalen. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden, geotechnisch onderzoek en een nauwkeurige terreinverkenning. Op de verschillende tracés in de 10 verschillende deelgebieden worden diverse oplossingsvarianten uitgewerkt in schetsontwerpen en SSK-ramingen waarna er een weloverwogen keuze gemaakt wordt voor de te kiezen oplossing.

In juni 2019 is het eerste RAW bestek waarin deelgebied A (Aldtsjeksterfaert) is uitgewerkt op de markt gebracht om een aannemer te selecteren voor het uitvoeren van het werk. PLANN ingenieurs is met de voorbereidende werkzaamheden van de verschillende deelgebieden nog tot 2021 betrokken bij dit project.

Opdrachtgever