Oevers en keringen Leeuwarden Zuid

, ,

Regionale keringen langs de Friese boezem en het Groninger Westerkwartier beschermen de achterliggende polders tegen wateroverlast. Wetterskip Fryslân beheert ca. 3.228 km waterkeringen langs de boezem. Deze zijn onder te verdelen in ca. 3.062 regionale waterkeringen en ca. 176 km kade sluitende tracés (natuurlijke hoogtes). Periodiek toetst Wetterskip Fryslân of deze regionale waterkeringen nog aan de provinciale norm voldoen.

Het project: O&K Leeuwarden-Zuid ten zuidoosten van Leeuwarden strekt zich uit van Leeuwarden naar Grou en van Wartena naar Reduzum. Het project bevat ca. 43 km op hoogte afgekeurde en/of te verbeteren kade. Over een lengte van ca. 1,5 km dient de stabiliteit onderzocht te worden en dient waar nodig de kade verbeterd te worden. Daarnaast is over een lengte van ca. 51 km een aanpassing van de legger nodig, waarbij de keringen (administratief) verplaatst worden naar de ter plaatse bestaande hoge gronden.

Om inzicht in bovenstaande scope te krijgen heeft PLANN ingenieurs metingen, onderzoeken, boringen, sonderingen en terreinverkenning uitgevoerd. Op basis hiervan hebben we de ontwerpen en berekeningen gemaakt. De ontwerpen zijn divers, zoals: het ophogen van de bestaande kering, aanbrengen van een damwand en ophogen van bestaande verhardingen.

Inmiddels zijn de eerste deeltrajecten in uitvoering. Wij verzorgen op deze locaties tevens de uitvoeringsbegeleiding.