Waterbouwkundige en cultuurtechnische projecten

,

In opdracht van Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft KYBYS.ING diverse waterbouwkundige en cultuurtechnische werken voorbereid en begeleid in de uitvoering. Zo is KYBYS.ING nauw betrokken geweest bij diverse projecten, zoals kleinschalige baggerwerken, herprofilering van belangrijke aan- en afvoerleidingen en diverse typen beschoeiingswerken. Tevens zijn er langs verschillende trajecten FUP’s (Fauna Uittreedt Plaatsen) aangelegd. Verder zijn ten behoeve van de doorstroming van het water en ter bescherming van omwonenden tegen het water, op verschillende locaties kades opgehoogd en oevers opnieuw geprofileerd.

In deze projecten heeft KYBYS.ING verschillende rollen gespeeld. Variërend van werkvoorbereiding, begeleiding van het werk in uitvoering, communicatie met omwonenden en verzorgen van benodigde meldingen / vergunningen tot het houden van toezicht op werken in uitvoering. Uiteraard werd ook gekeken of de benodigde maatregelen conform de gedragscode met betrekking tot de Flora en Fauna werden nagekomen.

Opdrachtgever