Gebiedsinrichting Verlengde Middenraai – Nieuw Balinge

,

In mei 2021 is PLANN ingenieurs door Prolander gevraagd om een UAV-GC contract op te stellen voor het project gebiedsinrichting Verlengde Middenraai. Het contract is opgesteld aan de hand van het inrichtingsplan. Dit project omvat het inrichten van twee deelgebieden: de Verlengde Middenraai en de ecologische verbindingszone.

De Verlengde Middenraai
Het deelgebied ‘de Verlengde Middenraai’ is een voormalig landbouwgebied van ca. 125 ha en vormt de overgang tussen het Mantingerzand en de lagergelegen landbouwgebieden ten oosten van het kanaal de Verlengde Middenraai. In het N2000-beheerplan Mantingerzand is de Verlengde Middenraai aangewezen als hydrologische buffer om verdere verdroging van het Mantingerzand tegen te gaan. Dit project dient daarmee de doelstellingen uit dit N2000 beheerplan. Ook functioneert het gebied als bergingsruimte waarbij maximaal water wordt vastgehouden, maar wel gerelateerd aan de overige doelen.

De ecologische verbindingszone
Het deelgebied ‘ecologische verbindingszone’ is ca. 25 ha groot en ligt ten oosten van de Verlengde Middenraai. De ecologische verbindingszone moet worden ingericht als een ecologische verbinding tussen het Mantingerzand, de Verlengde Middenraai en de Boswachterij Gees. Hierdoor ontstaat een goede uitwisseling van fauna tussen deze natuurgebieden en wordt een zo hoog mogelijke natuurwaarde op basis van de mogelijkheden van het gebied gecreëerd.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De Verlengde Middenraai is aangewezen als Natuurnetwerk Nederland (NNN). In dit plan wordt een zo hoog mogelijke natuurwaarde nagestreefd, rekening houdend met de mogelijkheden van het hydrologische en ecologische systeem.

In november 2021 is het werk aanbesteed. Fuhler uit Emmen heeft het werk aangenomen en is in december 2021 gestart met de voorbereidende werkzaamheden! PLANN ingenieurs voert de Systeemgerichte Contractbeheersing voor dit werk uit.