Inrichting Sportpark de Wiltsangh

,

Voor de gemeente Nunspeet heeft PLANN ingenieurs de voorbereidingen voor het project Inrichting sportpark de Wiltsangh in Nunspeet uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit:

 • Inventariseren projectgebied
 • Uitwerken SO en DO (zowel sporttechnisch als civieltechnisch)
 • Opstellen budgetramingen (SO en DO)
 • Overleg stakeholders (sportverenigingen en bewoners)
 • Uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek waarna over de herbruikbaarheid en toepasbaarheid van de vrijkomende grond is geadviseerd
 • Het opstellen van een rioleringsplan en het bepalen van toe te passen infiltratiemogelijkheden (wadi’s en/of ondergrondse krattenconstructie)
 • Opstellen RAW bestek incl. bijlagen
 • Opstellen inschrijvingsleidraad
 • Onderzoeken van, adviseren in en doorvoeren van hergebruik van bestaande inrichtingselementen en elementenverhardingen
 • Opstellen directieraming
 • Verzorgen van een meervoudig onderhandse aanbesteding