Aanleg betonfietspad Gedempte Hoofddiep – Kerkenveld

,

Gemeente De Wolden vindt dat iedereen veilig en prettig hun bestemming per fiets moet kunnen bereiken. De gemeente heeft daarom door middel van een Fietspadenplan beoordeeld waar binnen de gemeente aanpassingen nodig zijn. De fietsverbinding over het Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld kwam uit deze beoordeling. Hier maakt het fietsverkeer gebruik van dezelfde rijbaan als het gemotoriseerd verkeer en vormt daarmee geen veilige verbinding. Gemeente De Wolden heeft er daarom voor gekozen om langs het Gedempte Hoofddiep een vrijliggend betonfietspad aan te leggen. PLANN ingenieurs heeft de technische uitwerking van dit betonfietspad verzorgd. Het fietspad heeft een lengte van ca. 2,5 kilometer en een breedte van 2,5 meter.

Inventarisatie en onderzoeken
Het volledige plangebied is geïnventariseerd. Na het inventariseren heeft PLANN ingenieurs de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Dit betrof een (water)bodemonderzoek, een asbest in puinonderzoek en een quickscan natuurtoets. Daarnaast is er archeologisch bureauonderzoek, nader onderzoek en, voorafgaand aan de uitvoering, proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd omdat er in het gebied een hoge archeologische verwachtingskans bestaat.

RAW-Bestek en tekeningen
PLANN ingenieurs heeft het tracé van het nieuwe fietspad schetsmatig uitgewerkt. Hierbij is gekeken naar de meest geschikte variant voor wat betreft locatie in verband met de aan te kopen gronden. De gekozen variant is daarna uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Het DO is verder uitgewerkt tot bestekstekeningen. Deze bestekstekeningen waren het uitgangspunt voor het door PLANN ingenieurs opgestelde RAW-bestek.

Vergunningen
Met behulp van de DO tekeningen en bomenkaptekeningen zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. Het plangebied ligt op een grens van de provincie Drenthe en Overijssel. Hierdoor is de watervergunning bij twee waterschappen aangevraagd.

Grondaankoop
Het nieuwe tracé komt deels op landbouwpercelen en particuliere gronden te liggen. Veel van die te gebruiken gronden waren al een paar jaar in eigendom van de gemeente. In enkele gevallen moesten er nog gronden aangekocht worden. Hiervoor heeft PLANN ingenieurs de grondaankooptekeningen opgesteld.

Aanbesteding en uitvoering
Het werk is in februari 2021 in nauwe samenwerking tussen de gemeente en PLANN ingenieurs meervoudig onderhands aanbesteed via TenderNed. De uitvoering is medio maart 2021 gestart.

Wij zien uit naar het resultaat van dit project!